. 30 . 17 . .

, . 30 , . 30 . . , , 30 --- 30 . . .

. , , 30 .

Responses to 30

  1. Elvis Says:

    .

  2. Bob Says:

    30 .

  3. Elvis Says:

    V 30 . . .